Amsterdam UMC, hierna ook aangeduid met “wij of ons is een publiekrechtelijk rechtspersoon, handelend onder de naam Amsterdam UMC en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Met Amsterdam UMC wordt in deze tekst zowel Amsterdam UMC als de rechtsvoorgangers VUmc en AMC bedoeld.

 

Amsterdam UMC heeft als voornaamste doelstellingen medische zorgverlening, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het waarborgen van de privacy van patiënten, medewerkers, studenten, (website)bezoekers en overige relaties, inclusief het waarborgen van vertrouwelijkheid van informatie is een fundamenteel onderdeel van de vorengenoemde doelstellingen van Amsterdam UMC. In dit kader zet Amsterdam UMC zich in om de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en het zorgvuldig verwerken van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) te waarborgen in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en andere toepasselijke privacy- en gezondheidsregelgeving.

 

Om u via deze website van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Amsterdam UMC persoonsgegevens van u verwerkt (verzamelt, opslaat of anderszins verder verwerkt). Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een individu, bijvoorbeeld, uw naam en woonplaats gegevens of uw e-mailadres zijn uw persoonsgegevens. Op grond van de Avg is Amsterdam UMC verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij via deze website verzamelen en verder verwerken. In dit kader draagt Amsterdam UMC er zorg voor dat het verzamelen en verder gebruik van deze persoonsgegevens zorgvuldig geschiedt, in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacyregelgeving. Amsterdam UMC heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld wiens contactgegevens zijn vermeld onder punt 9 van deze online privacyverklaring. In deze online privacyverklaring informeren wij u over hoe Amsterdam UMC persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Deze online privacyverklaring geldt voor deze website. Verder geldt deze online privacyverklaring ook voor de andere websites van Amsterdam UMC, tenzij Amsterdam UMC aan de bezoeker van de andere website een privacyverklaring met een andere inhoud aanbiedt.